Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden vervullen de volgende termen, de volgende betekenis:
A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van gerard vd Veen.
B. Gerard van der Veen Gwwdiensten.
C. Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf; elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en; elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Gerard van der Veen in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ‘Gerard van der Veen gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.
D. Overeenkomst(en): de tussen ‘Gerard van der Veen en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
E. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van ‘Gerard van der Veen (en/of Wederpartij).
F. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door ‘Gerard van der Veen aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod.
G. Aanbod: de door een Wederpartij aan ‘Gerard van der Veen gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
H. Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door ‘Gerard van der Veen aan de Wederpartij.
I. Huurcontract: de ter bedrijf van ‘Gerard van der Veen afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie -) verhuur, dan wel per email toegestuurd door ‘Gerard van der Veen’
J. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan ‘Gerard van der Veen verschuldigd is.
K. Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
L. Gebrek(en): een aan ‘Gerard van der Veen toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.
M. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

Artikel 2: Offertes

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden ‘Gerard van der Veen op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
2.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
2.3 De door ‘Gerard van der Veen verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien ‘Gerard van der Veen een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop het Huurcontract door ‘Gerard van der Veen is ondertekend, danwel per email door ’Gerard van der Veen is bevestigd.
3.2 het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
3.3 ‘Gerard van der Veen heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Huurperiode

4.1 De machines worden als verhuurd beschouwd vanaf het moment dat deze onze depots verlaten, onverschillig of het transport door ‘Gerard van der Veen of door de klant zelf uitgevoerd wordt.
4.2 De huur periode wordt als geëindigd beschouwd vanaf het moment dat de machines terug in onze depots
4.3. Bij verstrijken van een termijn voor teruggave, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

Artikel 5: Prijzen Machineverhuur

5.1 De dagprijzen, zoals omschreven zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van max. 168 uur (m.u.v. machines met een urenteller; hierbij is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren en de weekprijs op 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag) en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.
5.2 Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.

Artikel 6: Vervoer

6.1 Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhaling van het materieel aan onze depots. Heen en terug transport zijn voor rekening van de klant en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid, zelfs wanneer het transport door ‘Gerard van der Veen georganiseerd is.
6.2 Het gebruiken van hefwerktuigen en dergelijke, nodig voor het laden of afladen van het gehuurde materieel kan door ’Gerard van der Veen aan de klant berekent worden tegen van te vorenovereengekomen prijzen.
6.3 Indien op verzoek van Wederpartij bij het laden/lossen, aan– of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van ‘Gerard van der Veen, geschiedt dit geheel vooreigen risico van de Wederpartij.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

7.1 De gehuurde zaken blijven ten allen tijden eigendom van ‘Gerard van der Veen, Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toeëigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
7.2 de Wederpartij is per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft ‘Gerard van der Veen
echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8: Verplichtingen van de Wederpartij

8.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.
8.2 op de overeengekomen einddatum van de huurtermijn heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggave plicht.
8.3 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan ‘Gerard van der Veen te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn.,
8.4 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
8.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe ‘Gerard van der Veen ten allen tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en ‘Gerard van der Veen hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan 8.6 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.
8.7 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten.
8.8 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart ‘Gerard van der Veen
8.9 De huurder is verplicht de machine te verzekeren tegen alle risico’s (brand, explosies, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid) en alle risico’s die kunnen voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materieel. Deze verzekering dient afgesloten te zijn met een solvabele Verzekeringsmaatschappij. De huurder dient bij het afsluiten van de verzekeringspolis ervoor te zorgen dat hierin vermeld staat, dat in geval van verlies of bij schade aan de machine het verzekerde bedrag uitbetaald wordt aan ’Gerard van der Veen
8.10 ’Gerard van der Veen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor materiële of lichamelijke schade betrokken door de machine, b.v. het beschadigen van kanalisaties, het breken van elektriciteit- en telefoonkabels, verschuiving van het terrein, vernielen van wegdek, enz. ’Gerard van der Veen kan verder niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van de door de huurder vastgestelde uitvoertermijnen en de mogelijke hieruit voortvloeiende schade.
8.11 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing
8.12 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document.

Artikel 9: Schade en verlies

9.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, aan ‘Gerard van der Veen te worden gemeld.
9.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan ‘Gerard van der Veen te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan ‘Gerard van der Veen te overleggen.
9.3 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan ‘Gerard van der Veen te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering,.
9.4 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan ‘Gerard van der Veen te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is,
verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde.
9.5 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 10: Betaling

10.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag onmiddellijk bij uitgifte van het gehuurde contant te worden voldaan.
10.2. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan ‘Gerard van der Veen vooruit betaald..
10.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van ‘Gerard van der Veen of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van ‘Gerard van der Veen als de dag van betaling.
10.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
10.5 Tevens heeft ‘Gerard van der Veen, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat ‘Gerard van der Veen tot enige schadevergoeding is gehouden;
c. vergoeding van de door ‘Gerard van der Veen geleden schade.
10.6 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden
10.7 In elk van de in lid 6 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van ‘Gerard van der Veen op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft ‘Gerard van der Veen het recht zich toegang te verschaffen tot deterreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door ‘Gerard van der Veen geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij

Copyright © 2024 GWW Diensten
Realisatie door Frissekom